Poradnik.kz1.pl   porady na wiele tematów...

Znaki specjalne HTML - tabela ::.Poniższa tabela przedstawia znaki specjalne HTML i Unicode. O przydatności tabeli nie trzeba przekonywać twórców stron internetowych. Czasami użycie kodu (encji) jest niezbędne do prawidłowego wyświetlania się danego znaku. Można również w szybki sposób skopiować z poniższej tabeli dany symbol i wkleić do programu tekstowego, jeśli chcemy użyć jakiegoś rzadko używanego znaku specjalnego.Znak w UnicodeEncja (HTML) Opis znakuWynik w przeglądarce
    twarda spacja  
© © znak praw autorskich - Copyright ©
® ® zastrzeżony znak towarowy ®
  ™ znak handlowy
" " cudzysłów "
& & znak and &
&#60; &lt; znak mniejszości <
&#62; &gt; znak większości >
&#8804; &le; mniejsze lub równe
&#8805; &ge; większe lub równe
&#8801; &equiv; identyczne
&#8800; &ne; różne
&#8743; &and; operator logiczny i
&#8744; &or; operator logiczny lub
&#8745; &cap; część wspólna iloczyn
&#8746; &cup; połączenie suma
&#8834; &sub; jest podzbiorem
&#8835; &sup; jest zbiorem nadrzędnym dla
&#8836; &nsub; nie jest podzbiorem
&#8838; &sube; jest podzbiorem lub równy
&#8839; &supe; jest zbiorem nadrzędnym lub równy
&#8756; &there4; z tego wynika
&#8773; &cong; w przybliżeniu równe
&#8776; &asymp; prawie równe
&#8853; &oplus; bezpośrednia suma
&#8855; &otimes; iloczyn wektorowy
&#8869; &perp; jest prostopadły do
&#167; &sect; paragraf §
&#8764; &sim; tylda
&#215; &times; znak iloczynu ×
&#247; &divide; znak ilorazu ÷
&#710; &circ; akcent cyrkumfleksowy - daszek ˆ
&#732; &tilde; tylda ˜
&#8211; &ndash; półpauza
&#8212; &mdash; pauza - myślnik
&#8216; &lsquo; lewy apostrof drukarski
&#8217; &rsquo; prawy apostrof drukarski
&#8218; &sbquo; przecinek
&#8222; &bdquo; lewy cudzysłów apostrofowy (polski)
&#8221; &rdquo; prawy cudzysłów apostrofowy (polski)
&#8220; &ldquo; prawy cudzysłów apostrofowy (niemiecki)
&#8224; &dagger; znak krzyżyka
&#8225; &Dagger; znak podwójnego krzyżyka
&#8240; &permil; promil
&#8734; &infin; nieskończoność
&#8730; &radic; pierwiastek kwadratowy
&#8230; &hellip; wielokropek
&#8747; &int; całka
&#8364; &euro; znak Euro
&#916; &Delta; delta Δ
&#945; &alpha; alpha α
&#946; &beta; mała litera beta β
&#960; &pi; litera pi π
&#937; &Omega; wielka litera omega Ω
&#176; &deg; znak stopnia °
&#185; &sup1; 1 w indeksie górnym ¹
&#178; &sup2; 2 w indeksie górnym ²
&#179; &sup3; 3 w indeksie górnym ³
&#161; &iexcl; odwrócony wykrzyknik ¡
&#162; &cent; cent ¢
&#163; &pound; funt szterling £
&#164; &curren; ogólny symbol waluty ¤
&#165; &yen; jen ¥
&#166; &brvbar; przerwana linia pionowa ¦
&#168; &uml; umlaut lub diaereza ¨
&#170; &ordf; liczebnik porządkowy żeński ª
&#171; &laquo; lewy cudzysłów ostrokątny «
&#187; &raquo; prawy cudzysłów ostrokątny »
&#172; &not; znak negacji ¬
&#175; &macr; kreska górna ¯
&#177; &plusmn; plus-minus ±
&#180; &acute; akcent silny ´
&#181; &micro; grecka litera mi µ
&#182; &para; znak akapitu
&#183; &middot; punkt Środkowy ·
&#184; &cedil; cedilla ¸
&#8592; &larr; strzałka w lewo
&#8593; &uarr; strzałka w górę
&#8594; &rarr; strzałka w prawo
&#8595; &darr; strzałka w dół
&#8596; &harr; strzałka lewo prawo
&#8629; &crarr; strzałka enter
&#8656; &lArr; podwójna strzałka w lewo
&#8657; &uArr; podwójna strzałka w górę
&#8658; &rArr; podwójna strzałka w prawo
&#8659; &dArr; podwójna strzałka w dół
&#8660; &hArr; podwójna strzałka lewo prawo
&#9674; &loz; romb
&#9824; &spades; pik
&#9827; &clubs; trefl
&#9829; &hearts; kier
&#9830; &diams; karo
&#188; &frac14; ułamek jedna czwarta ¼
&#189; &frac12; ułamek jedna druga ½
&#190; &frac34; ułamek trzy czwarte ¾
&#191; &iquest; odwrócony znak zapytania ¿
&#192; &Agrave; duże A z akcentem słabym À
&#193; &Aacute; duże A z akcentem silnym Á
&#194; &Acirc; duże A z daszkiem Â
&#195; &Atilde; duże A z tyldą Ã
&#196; &Auml; duże A z dierezą Ä
&#197; &Aring; duże A z kółkiem Å
&#198; &AElig; ligatura AE Æ
&#199; &Ccedil; duże C cedilla Ç
&#200; &Egrave; duże E z akcentem słabym È
&#201; &Eacute; duże E z akcentem mocnym É
&#202; &Ecirc; duże E z daszkiem Ê
&#203; &Euml; duże E z umlautem Ë
&#204; &Igrave; duże I z akcentem słabym Ì
&#205; &Iacute; duże I z akcentem mocnym Í
&#206; &Icirc; duże I z daszkiem Î
&#207; &Iuml; duże I z umlautem Ï
&#208; &ETH; duże islandzkie eth Ð
&#209; &Ntilde; duże N z tyldą Ñ
&#210; &Ograve; duże O z akcentem słabym Ò
&#211; &Oacute duże O z akcentem mocnym Ó
&#212; &Ocirc; duże O z daszkiem Ô
&#213; &Otilde; duże O z tyldą Õ
&#214; &Ouml; duże O z umlautem Ö
&#216; &Oslash; duże O z przekreśleniem Ø
&#217; &Ugrave duże U z akcentem słabym Ù
&#218; &Uacute; duże U z akcentem mocnym Ú
&#219; &Ucirc; duże U z daszkiem Û
&#220; &Uuml; duże U z umlautem Ü
&#221; &Yacute; duże Y z akcentem mocnym Ý
&#222; &THORN; duże islandzkie thorn Þ
&#223; &szlig; niemiecka ligatura sharfess ß
&#224; &agrave; małe a z akcentem słabym à
&#225; &aacute; małe a z akcentem mocnym á
&#226; &acirc; małe a z daszkiem â
&#227; &atilde; małe a z tyldą ã
&#228; &auml małe a z umlautem ä
&#229; &aring; małe a z kółkiem å
&#230; &aelig; mała ligatura ae æ
&#231; &ccedil; małe c z cedillą ç
&#232; &egrave; małe e z akcentem słabym è
&#233; &eacute; małe e z akcentem mocnym é
&#234; &ecirc; małe e z daszkiem ê
&#235; &euml; małe e z umlautem ë
&#236; &igrave; małe i z akcentem słabym ì
&#237; &iacute; małe i z akcentem mocnym í
&#238; &icirc; małe i z daszkiem î
&#239; &iuml; małe i z umlautem ï
&#240; &eth; małe islandzkie eth ð
&#241; &ntilde; małe n z tyldą ñ
&#242; &ograve; małe o z akcentem słabym ò
&#243; &oacute; małe o z akcentem mocnym ó
&#244; &ocirc; małe o z daszkiem ô
&#245; &otilde; małe o z tyldą õ
&#246; &ouml; małe o z umlautem ö
&#248; &oslash; małe o z przekreśleniem ø
&#249; &ugrave; małe u z akcentem słabym ù
&#250; &uacute; małe u z akcentem mocnym ú
&#251; &ucirc; małe u z daszkiem û
&#252; &uuml; małe u z umlautem ü
&#253; &yacute; małe y z akcentem słabym ý
&#254; &thorn; małe islandzkie thorn þ
&#255; &yuml; małe y z umlautem ÿ
&#338; &OElig; duża łacińska ligatura OE Œ
&#339; &oelig; mała łacińska ligatura oe œ
&#376; &Yuml; duże Y z umlautem Ÿ

Jeśli według Ciebie w tabeli brakuje jakiegoś znaku napisz do mnie.


dhosting

<-- Wstecz